• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MZe - I. Výzva - Vodovody a kanalizace II

Dne 12. 4. 2017 byly Ministerstvem zemědělství vyhlášeny podmínky výzvy zaměřené na Podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci I. výzvy programu 129 300 k předkládání žádostí o  podporu z Ministerstva zemědělství.


Podpora u výzvy je zaměřena zejména na:

 • Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitní vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 • Výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel
 • Výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání za cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích
 • Výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem
 • Výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou čistírny odpadních vod podle předchozího bodu
 • Dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV
 • Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní části spojené s výstavbou ČOV, podle bodu d) nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.
Výše podpory:
 • Pokud je žadatelem o dotaci obec do 300 obyvatel je dotace stanovena na 70% z uznatelných výdajů
 • Pokud je žadatelem o dotaci obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500 obyvatel je dotace stanovena na 65% z uznatelných výdajů
 • Pokud je žadatelem o dotaci obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1 000 obyvatel je dotace stanovena na 60% z uznatelných výdajů
 • Pokud je žadatelem o dotaci obec s více než 1 000 obyvatel je dotace stanovena na 55% z uznatelných výdajů
 • Pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50% z uznatelných nákladů
 • Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u aktivit zaměřených na pitnou vodu a 80 tis. Kč bez DPH u aktivit zaměřených na ČOV a kanalizace.
 • Maximální výše podpory na jednu akci je 50 milionů Kč


Žádosti o dotaci v rámci I. výzvy je možno předkládat od 24. 4. 2017 až do 31. 8. 2017.Oprávnění žadatelé:
 • obce
 • svazky obcí
 • vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí


Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.


TIZZI pro Vás zajistí:
 • Zpracování žádosti o dotaci a kompletaci všech požadovaných příloh v souladu s podmínkami výzvy MZe
 • Organizační zajištění zadávacího řízení dodavatele dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zajištění TDI a BOZP.

Více o službách splečnosti na www.tizzi.cz

I. výzva MZe- program 129 300.pdf