• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - MAS Horní Pomoraví - Bezpečnost dopravy (1.Výzva)

Dne 4. 4. 2017  vyhlásila MAS Horní Pomoraví – lidé, příroda a tradice jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje  1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na Bezpečnost dopravy.  


Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (číslo výzvy řídícího orgánu IROP 53).

Žádosti o dotaci v rámci této výzvy  je možno předkládat od 4. 4. 2017 až do 23. 5. 2017.

Výše podpory pro projekty je 95% ze způsobilých výdajů.  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 250 000 Kč  


Typy podporovaných projektů:  

Bezpečnost dopravy:  

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.  
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.  
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.  
  • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.  
Území realizace projektů:

Území obcí MAS Horní Pomoraví o.p.s.  Výdaje realizované mimo území obcí z územní působnosti MAS Horní Pomoraví jsou nezpůsobilé.„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“


PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS HORNÍ POMORAVÍ – LIDÉ, PŘÍRODA A TRADICE

Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

1. Výzva MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice.pdf