• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Kraj - OLK - Dotace na podporu VHI Olomouckého kraje 2017

V březnu 2017 vyhlásil Olomoucký kraj výzvu k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017. Cílem vyhlašovaných dotačních titulů je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.  

V rámci Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017 lze žádat o podporu v těchto dotačních titulech:

1) Dotační titul: Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod vč. kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 30. 3. 2017 do 13. 4. 2017 do 12:00 hodin
Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 300 000 Kč ·        
Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 3 000 000 Kč
Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 50% uznatelných nákladů

2) Dotační titul: Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017 do 12:00 hodin
Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 100 000 Kč
Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 500 000 Kč
Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 50% uznatelných nákladů.

3) Dotační titul: Obnova environmentálních funkcí území

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 30. 3. 2017 do 13. 4. 2017 do 12:00 hodin
Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 300 000 Kč
Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč
Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 50% uznatelných nákladů.

Žadatelem o dotaci může být obec v územním obvodu Olomouckého kraje o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší pokud se akce realizuje v místní části s méně než 2 000 trvale bydlícími obyvateli a celkový počet trvale bydlících obyvatel je menší než 3 000.


  V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat


Více o komplexních službách společnosti TIZZI engineering s.r.o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz