• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

SZIF - Dotace - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Dne 2. 1. 2017 byly Ministerstvem zemědělství ČR zveřejněny zásady pro poskytování dotací z dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017.

Program 129 660 je rozdělen na:
A.      Podprogram 129 662:  Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny ·         Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel. Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.  

B.      Podprogram 129 663:  Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
·         Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel. Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužící k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Do tohoto podprogramu rovněž spadají hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů).  

C.      Podprogram 129 664:  Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
·         Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.  

D.      Podprogram 129 665:  Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
·         Jedná se o typ objektu: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.).   E.       Podprogram 129 666:  Údržba a oprava polních cest

Žádosti o dotaci v rámci programu 129 660 je možno předkládat od 1. 2. 2017 až do 24. 2. 2017.

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

SIZF PROGRAM 129 660 PRO ROK 2017.pdf