• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - Výroční zpráva IROP 2017 - shrnutí pro veřejnost

Řídicí orgán IROP zveřejňil dokument "Výroční zpráva IROP - shrnutí pro veřejnost".

Výroční zpráva o provádění programu za rok 2015 podává informace o průběhu implementace Integrovaného regionálního operačního programu ( IROP) do konce roku 2015. Toto shrnutí obsahuje významné informace a události, které proběhly v implementaci programu za období  let 2014 a 2015. Vzhledem k datu schválení IROP a skutečnosti, že veškeré aktivity financované v IROP spadají až do roku 2015, není tak rok 2014 pro tuto výroční zprávu relevantní.  

Vláda České republiky schválila dne 9. 7. 2014 usnesením č. 555 Integrovaný regionální operační program pro období let 2014 až 2020. Evropská komise schválila Programový dokument IROP 4. 6. 2015 (Číslo rozhodnutí EK C(2015)3865). Alokace IROP činí 5 431 291 062 EUR.  

IROP se člení na 5 prioritních os (PO): 
  • PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
  • PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
  • PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj
  • PO 5 Technická pomoc  
V IROP jsou realizovány integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Integrované nástroje se realizují prostřednictvím strategií území. Cílem integrované strategie je soustředění pozornosti na klíčové tematické okruhy rozvoje, které jsou specifické pro území/aglomeraci. Podíl integrovaných nástrojů v IROP se předpokládá v rozsahu 27,8 % alokace.  

ITI jsou využity v největších metropolitních oblastech a sídelních aglomeracích celostátní ho významu. Jedná se o metropolitní oblasti Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústecko-Chomutovská aglomerace, Hradecko-Pardubická aglomerace a Olomoucká aglomerace.  

IPRÚ představují nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím. Jedná se o České Budějovice, Jihlavu, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Zlíně a Liberci, Jablonci nad Nisou a jejich funkční zázemí.  

CLLD je realizován ve venkovském území místních akčních skupin (dále MAS) tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost území MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel. Na realizaci CLLD je zaměřena Prioritní osa 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj.  


Stav realizace programu:
K 31. 12. 2015 bylo vyhlášeno 19 výzev k podání žádosti o podporu v celkovém objemu 39, 9 mld. Kč. V těchto výzvách bylo zaregistrováno 19 žádostí o podporu v objemu 1 396 mil. Kč (51,7mil. EUR). CRR ČR provedlo hodnocení žádostí. K datu 31. 12. 2015 nebylo zatím vydané žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.   Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu   Přetrvávajícím problémem byla vysoká fluktuace a s ní související značný počet neobsazených míst. Ve spojitosti s implementací zákona o státní službě a aplikací správního řádu na proces přijímání nových zaměstnanců se zvýšila administrativní a časová náročnost tohoto procesu, obsazování  volných míst se tak prodlužuje  

Nepřipravenost MS2014+
Informační systém MS2014+ není zcela připravený pro zajištění bezproblémové administrace programu. To má dopad na vyhlašování výzev, zpracování žádostí o podporu žadateli, hodnocení předložených žádostí i vydávání právních aktů. Systém není připravený na integrované nástroje.  Změny v systému nejsou včas dostatečně popsané, po instalacích nových funkčností jsou vydané uživatelské příručky se zpožděním. V systému se vyskytuje velké množství chyb, které omezují plynulost administrace. ŘO IROP zadává požadavky na opravy a nezbytné nové funkcionality do Servicedesku. Požadavky konzultuje s Odborem správy monitorovacího systému, který má MS2014+ ve své gesci. ŘO IROP testuje nové funkčnosti a zpracovává k nim pracovní postupy.  

Jednotné metodické prostředí
Jednotné metodické prostředí není dopracované, vyskytuje se nesoulad s postupy nastavenými v MS2014+, dochází k časté aktualizaci závazných předpisů a pokynů. Díky tomu musí ŘO IROP často  měnit operační manuál a pravidla pro žadatele a příjemce. ŘO IROP zpracovává podněty k aktualizaci metodických pokynů na základě zkušeností z přípravy dokumentace IROP a z realizace programu.  Připomínkuje návrhy k aktualizaci dokumentů JMP a řeší problémy na Pracovní skupině Metodika MMR-NOK.