• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - NÁRODNÍ DOTACE MMR ČR PRO ROK 2017 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Dne 17. 10. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zveřejněny podmínky dotačních titulů Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci výzev pro rok 2017 k předkládání žádostí o  podporu z níže uvedených dotačních titulů.

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2017

DT č. 1 PODPORA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU
-
Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1. -3. místě v celostátním kole této soutěže. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
- Budou podporovány akce zaměřené na:
 • Obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.)
 • komplexní úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
DT č. 2 PODPORA ZAPOJENÍ GENERACÍ DO KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V OBCI - Obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
- Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace činí 50 tis. Kč, horní limit dotace činí 400 tis. Kč.

- DT č. 2. A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:
 • úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Místo pasivního odpočinku  je  zpevněná  plocha  vybudovaná  za  účelem  posezení  a  relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí  místa  pasivního  odpočinku  může být  například  lavička/y,  stůl/stoly,   stojan/y   na   kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod. Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla apod.).


- DT č. 2. B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti

  • Budou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži, které jsou zaměřené na:
 • interiérové rekonstrukce místností  za  účelem  využití  převážně  pro  spolkovou, společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.).
Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben v základních a mateřských školách.  Dotace nebude poskytován na obnovu a údržbu učeben určených pro školní družinu. Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení (např. nábytek, koberce, nástěnné hodiny, kuchyňské nádobí včetně drobných spotřebičů apod.).

DT č. 3 PODPORA SPOLUPRÁCE OBCÍ NA OBNOVĚ A ROZVOJI VENKOVA
-
Obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
- Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace činí 200 tis. Kč.
- Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova
DT č. 4 PODPORA OBNOVY DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH STAVEB V OBCI
-
Obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
- Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace činí 40 tis. Kč, horní limit dotace činí 300 tis. Kč.
-
Budou  podporovány  akce  zaměřené  na  obnovu  drobných  sakrálních  staveb  nalézajících  se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se  zejména o obnovu staveb jako:
 • kaple, kaplička,
 • márnice o    socha,
 • boží muka, kříž,
 • úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby, která je předmětem žádosti).
Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb. Dotace nebude poskytován na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.

DT č. 5 PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
-
Obce do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
- Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace činí 100 tis. Kč, horní limit dotace činí 1 mil. Kč.
- Budou  podporovány  akce  zaměřené  na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
  • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
  • dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:
 • kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,
 • galérie,  opěrné,  zárubní,  obkladní  a  parapetní  zdi,  tarasy,  násypy  a  svahy,  dělicí  pásy,  příkopy a o statní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.
Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu komunikací).
Dotace není poskytována na:
- výstavbu nových místních komunikací,
- opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,
- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
- veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače.

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017.pdf