• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - NÁRODNÍ DOTACE MMR ČR PRO ROK 2017 - PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ

Dne 17. 10. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zveřejněny podmínky dotačního programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2017. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci výzvy pro rok 2017 k předkládání žádostí o  podporu z níže uvedeného dotačního titulu.

ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:

  1. Akce na pořízení (zpracování) územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zahrnuje:        
  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo; 
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání.
Datem zahájení realizace akce na pořízení územních plánu je datum schválení zadání územního plánu.

Datem ukončení
realizace akce na pořízení územních plánů je datum předání upraveného návrhu územního plánu Pro veřejné projednání pořizovateli.

Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které  pořídily/pořizují územní plána byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova).

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

MMR Zpracování územního plánu.pdf