• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 56. a 57. výzva IROP - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Dne 6. 10. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky výzev zaměřených na Infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 56. a 57. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním plánem vzdělávání.

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).    

Podporovány budou následující hlavní aktivity:

 • přístavby,  nástavby a  stavební  práce  spojené  s vybudováním infrastruktury pro  zájmové,  neformální  a celoživotní vzdělávání,
 • rekonstrukce  a  stavební  úpravy  stávající  infrastruktury (včetně  zabezpečení  bezbariérovosti  dle  vyhlášky  č. 398/2009 Sb.),
 • nákup pozemků a staveb,
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.
Podporovány budou  projektové záměry, které budou zacíleny na cílové skupiny:
 • děti v předškolním vzdělávání,
 • žáci,
 • osoby sociálně vyloučené,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pedagogičtí pracovníci,
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 • dospělí v dalším vzdělávání.
Žádosti o dotaci v rámci 56. a 57 je možno předkládat od 18. 11. 2016 až do 14. 4. 2017.  

Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního,  základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“  

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

IROP Výzva č. 56 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.pdf
IROP Výzva č. 57 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).pdf