• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŽP - NPŽP 10/2016 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

říjnu 2016 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro prioritní oblast Životní prostředí ve městech a obcích – Zlepšení funkčního stavu zeleně v městech a obcích. V rámci prioritní oblasti je podporováno zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě.

Podporována je realizace těchto opatření:

  • zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.)
  • zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.)
  • doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
  1. pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře
  2. přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků
Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 80% celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpora činí 2 mil. Kč pro obce do 500 obyvatel, pro obce nad 500 obyvatel je maximální výše podpory 250 000 Kč.

Termín podání projektových námětů od 3. října 2016 do 28. února 2017.

Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

NPŽP - Zlepšení funkčního stavu zeleně.pdf