• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MZe - Výzva I. MZe - Podpora retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže

srpnu 2016 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství I. výzvu k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu 129 280 se zacílením na „Podporu retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže.“

V rámci programu 129 280 lze získat dotaci především na aktivity z následujících podprogramů:
Podprogram 129 282 „Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží“

 • Výstavba nových, obnova zaniklých rybníků a vodních nádrží za účelem retence a akumulace vody v krajině
 • Rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře větší než 2 ha za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení jejich provozu, zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností
 • Odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2 – 30 ha
Příjem žádostí od 23. 8. 2016 do 30. 11. 2016

Výše podpory v rámci podprogramu 129 282 činí až 80% celkových uznatelných nákladů, u výstavby nových vodních nádrží je možno podpořit i výkup pozemků. U výdajů na odbahnění je dotace stanovena ve výši 250 Kč za metr krychlový vytěženého sedimentu a zároveň maximálně 2 mil. Kč/ha výměry zátopy vodního díla za normální hladiny.

Podprogram 129 283 „Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích“
 • Odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádržích nebo na soustavách rybníků a vodních nádrží, které spolu bezprostředně vodohospodářsky souvisí, jejichž důsledkem je kritická situace v dané lokalitě za současného splnění níže uvedených podmínek:
 1. Byl-li v důsledku havarijní situace vyhlášen pod vodním dílem druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nebo pro které byl vyhlášen stav nebezpečí
 2. Realizace akce je podpořena rozhodnutím nebo doporučujícím stanoviskem místně příslušného vodoprávního úřadu, vyjadřujícím nutnost havarijní stav odstranit nebo stanovisko, že stav rybníku či vodní nádrže podstatným způsobem ovlivňuje vodní dílo, na kterém došlo za posledních 5 let k havarijní situaci a na tomto vodním díle je nutné sjednat nápravu
 3. Součástí akce nebude odbahnění
 4. U rybníků a vodních nádrží bezprostředně souvisejících s postiženým vodním dílem  pokud je doloženo, že toto vodní dílo za posledních 5 let splňovalo náležitosti havarijní situace, viz výše
 5. V případě, že rybník či vodní nádrž byla zasažena povodněmi, kvůli nimž byl vyhlášen podprogram 129 284, nelze tento rybník či vodní nádrž zařadit do podprogramu určeného k odstraňování havarijních situací
Příjem žádostí od 23. 8. 2016 do 31. 12. 2016

Výše podpory v rámci podprogramu 129 283  činí až 100% uznatelných nákladů stavebně technologické části.

Oprávnění žadatelé:

Žadatel o podporu je subjekt, který je plátcem DPH a je podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na existujícím a funkčním rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb.

Jde především o:
 • Právnické osoby zapsané v evidenci zemědělského podnikatele
 • Fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele
 • Organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory
Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

I. výzva MZe- program 129 280.pdf