• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 52. výzva IROP - Revitalizace vybraných památek II

Dne 6. 9. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky již druhé výzvy zaměřené na Revitalizaci vybraných památek. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 52. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Typem podporovaných aktivit jsou například tyto činnosti:

 • Obnova památek;
 • Restaurování části památek a mobiliářů;
 • Odstraňování přístupových bariér;
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení;
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů;
 • Digitalizace památek a mobiliářů;
 • Obnova parků a zahrad u souboru památek;
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
Žádosti o dotaci v rámci 52. výzvy je možno předkládat od 31. 10. 2016 až do 28. 3. 2017.  

Oprávnění žadatelé:
 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících. Tedy také:
 1. Organizace zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí a jimi zakládané a zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, evidované (církevní) právnické osoby a jiné soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj.
 2. Kraje, obce a jimi zřizované organizace.
POUČTE SE Z ČASTÝCH POCHYBENÍ ŽADATELŮ VE 13. VÝZVĚ A NECHEJTE SI SVŮJ PROJEKT ZPRACOVAT PROFESIONÁLNÍ FIRMOU

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“

V RÁMCI VĚCNÉHO HODNOCENÍ MUSÍ VÁŠ PROJEKT DOSÁHNOUT MINIMÁLNĚ 55 BODŮ ZE 105 MOŽNÝCH    

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

IROP Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.pdf