• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 53. výzva IROP - Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD

Dne 7. 9. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky výzvy zaměřené na Udržitelnou dopravu. Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 53. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvu ve specifickém cíli 4.1 IROP zaměřenou na podporu integrovaných projektů CLLD. Podporované aktivity jsou v souladu s věcným zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifickém cíli 1.2  IROP –Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Na  tuto  výzvu  navazují  výzvy  jednotlivých  MAS,  které  respektují podmínky  stanovené  ve    výzvě  ŘO  IROP. MAS mohou v souladu  se  schválenou strategií  upravit  podmínky své výzvy (např.  zúžit  okruh  podporovaných  aktivit, oprávněných žadatelů nebo stanovit minimální a maximální výši podpory na jeden projekt) v závislosti na potřebách daného území.

!!!Datum zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu bude uveden v textu výzvy MAS. Žadatel zahájí přípravu žádosti o podporu po vyhlášení výzvy MAS, protože MAS může stanovit upřesňující podmínky pro realizaci projektů !!!
 
Žádosti o dotaci v rámci 53. výzvy IROP  je možno předkládat od 29.9. 2016 až do 31.10.2022 (termín předkládání žádostí o dotaci bude  upřesněn ve Výzvě jednotlivých MAS).

Podporované aktivity:
 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
 • Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu
 • Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací
Oprávnění žadatelé (pro všechny typy podporovaných projektů, někteří oprávnění žadatelé se liší u jednotlivých podporovaných aktivit):
 • Kraje,  obce,  dobrovolné  svazky  obcí,  -  u všech podporovaných aktivit
 • Organizace  zřizované nebo  zakládané  kraji,  organizace  zřizované  nebo  zakládané obcemi,  organizace  zřizované  nebo  zakládané  dobrovolnými svazky obcí - u všech podporovaných aktivit
 • Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo  drážní  dopravy  podle  zákona  č. 266/1994  Sb.  (Správa železniční  dopravní  cesty,  s.  o.  a  obchokdní  společnosti),
 • Ministerstvo dopravy ČR

„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení ve výzvách MAS!“

PRO SPRVÁNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ ZNÁT PRAVIDLA A PODMÍNKY 53. VÝZVY IROP SPOLU S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI VÝZVY MAS

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.

IROP Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IROP_MAS.pdf