• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

IROP - 49. výzva IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

25. 8. 2016 byly Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášeny podmínky již druhé výzvy zaměřené na Deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.Žádost o dotaci je možno podávat v rámci 49. výzvy k předkládání žádostí o  podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

 • osobní asistence,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • odlehčovací služba,
 • raná péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby,
 • tísňová péče,
 • denní stacionář,
 • sociálně terapeutická dílna,
 • sociální rehabilitace,
 • centrum denních služeb,
 • služba následné péče,
 • sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • týdenní stacionář,
 • domov pro osoby se zdravotním postižením,
 • domov se zvláštním režimem.  
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Žádosti o dotaci v rámci 49. výzvy je možno předkládat od 12.9. 2016 až do 31. 5.2017.  

Oprávnění žadatelé:
 • kraje,
 • organizace zřizované kraji a organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi a organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí a organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace
„Jak připravit kvalitní projekt, který uspěje v konkurenci s ostatními žadateli? Zaměřte se na specifické podmínky a kritéria hodnocení!“    

Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme s vaším projektem.  

IROP Výzva č. 49. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.pdf