• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - výzva č.32 Posílit přirozené funkce krajiny a č.33 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Od 15. srpna je možné podávat žádosti hned do dvou výzev Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekty, které mají za cíl Posílit přirozené funkce krajiny a Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

V rámci výzvy č. 32 zaměřené na Posílení přirozených funkcí krajiny lze získat dotaci především na následující aktivity:

  • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
  • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
  • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
  • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
  Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 15. 8. 2016 do 17. 10. 2016.

Celková plánovaná alokace: 367 000 000 Kč

Projekty zaměřené na  Revitalizaci funkčních ploch a sídelní zeleně bude možno podpořit v rámci výzvy č. 33 Zlepšení kvality prostředí v sídlech.

V rámci výzvy je možno podpořit Zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) u obcí nad 500 obyvatel.

Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 15. 8. 2016 do 17. 10. 2016.

Celková plánovaná alokace: 345 500 000 Kč


Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

OPŽP - výzva 32 - Posílení přirozených funkcí krajiny.pdf
OPŽP - výzva 33 Zlepšení kvality prostředí v sídlech.pdf