• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - plánované Výzvy - Kanalizace, ČOV, vodovod, úpravny vody

Chtěli bychom Vás informovat o plánovaných výzvách č. 42 a 43 Operačního programu Životní prostředí, které budou zaměřeny na Snížení množství vypouštěného znečištění a Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě.  

Plánované datum vyhlášení výzev je září 2016. Příjem žádostí do výzvy č. 42 a 43 je od 17. 10. 2016 do 19. 1. 2017.  

Žádosti je možné podávat v souladu s následujícími podporovanými aktivitami:

Výzva číslo 42 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod:

  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)
  • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
Alokace plánované výzvy: 3 600 000 000 Kč  

Výzva číslo 43 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství:
  • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě
  • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě  
Alokace plánované výzvy: 1 200 000 000 Kč


Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

OPŽP - výzva 42 Snížení množství vypouštěného znečištění.pdf
OPŽP - výzva 43 Zajistit dodávky pitné vody.pdf