• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

 • Nevíte jak s dotacemi začít?

 • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

 • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

OPŽP - Výzva č. 40 a 41 - Předcházení a nakládání s odpady

Ke dni 1. 8. 2016  byla Ministerstvem životního prostředí  vyhlášena v rámci Operačního programu Životní prostředí 40. a 41. výzva z prioritní osy 3, která je zaměřená na zpracování odpadu. 

Výzva č. 40 je zaměřena na Prevenci vzniku odpadů a je zaměřena na předcházení vzniku komunálních odpadů.Podporované aktivity:

 • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvímdomácích kompostérů pro občany včetně pořízení štěpkovače
 • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů včetně podpory přiměřeného svozového prostředku
 • Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení)
 • Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce 
Výzva je vyhlášena od 1. 8. 2016 a žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.
Výše podpory je až 85%.
Celková plánovaná alokace: 100 000 000 Kč  

V rámci výzvy č. 41 je podporováno Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Podporovány budou následující aktivity:
 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 1. Výstavba/modernizace sběrných dvorů
 2. Systémy pro separaci/oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu – bez svozových prostředků
 3. Systémy pro separaci/oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu – včetně svozových prostředků
 4. Výstavba/modernizace třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 1. Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
 1. Výstavba, modernizace nebo dovybavení bioplynové stanice
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
 1. Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50% využit materiálově, energeticky nebo ve spalovně nebezpečného odpadu
V rámci výzvy č. 41 nebude možno podpořit projekty zaměřené na výstavbu kompostáren.

Výzva je vyhlášena od 1. 8. 2016 a žádosti o podporu lze podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.

Celková plánovaná alokace: 850 000 000 Kč


Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

OPŽP - výzva 40 Předcházení vzniku komunálních odpadů.pdf
OPŽP - výzva 41 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.pdf