• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MMR - Podprogram Regenerace sídlišť 2017

V říjnu 2016 plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásit podmínky Programu podpory bydlení pro rok 2017. Spolu s podmínkami podání žádosti o dotaci na podprogramy Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér budou zveřejněny také podmínky podprogramu REGENERACE SÍDLIŠŤ.  

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:  
 a)      sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy, postavenými v období od roku 1945 do roku 1990, o celkovém počtu nejméně 150 bytů;
 b)      úpravami práce, směřující k postupné regeneraci stávajících sídlišť ve víceúčelové celky.

Podpora podprogramu Regenerace sídlišť je zaměřena zejména na:
-          výstavbu a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či vybudování místních komunikací a cyklistických stezek, včetně řešení bezpečnosti - retardéry, zpomalovací prvky; vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, realizace místních protipovodňových opatření, opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště (kamerové systémy), a s tím související projektové práce;
-          úpravu veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně podzemních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních ploch, a s tím související projektové práce. Jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.  

Maximální výše dotace u podprogramu regenerace sídlišť činí až 70% způsobilých výdajů projektu, maximálně však 4 000 000 Kč za etapu projektu.

Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.