• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŽP - OPŽP výzva č. 40 a 41 Předcházení vzniku odpadů

V srpnu 2016 bude Ministerstvem životního prostředí  vyhlášena v rámci Operačního programu Životní prostředí 40. a 41. výzva z prioritní osy 3, která je zaměřená na zpracování odpadu.  

Výzva č. 40 je zaměřena na Prevenci vzniku odpadů a bude zaměřena na předcházení vzniku komunálních odpadů. Podpořeny budou například projekty zaměřené na systém předcházení vzniku domovních odpadů nebo budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.  

Výzva bude vyhlášena od 1. 8. 2016 a žádosti o podporu bude možné podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.  

Celková plánovaná alokace: 100 000 000 Kč    

V rámci výzvy č. 41 bude podporováno Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Podporovány budou následující aktivity:

  • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
  • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury – pouze projekty zaměřené na bioplynové stanice
  • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)  
V rámci výzvy č. 41 nebude možno podpořit projekty zaměřené na výstavbu kompostáren.  

Výzva bude vyhlášena od 1. 8. 2016 a žádosti o podporu bude možné podávat prostřednictvím nového informačního systému IS KP 2014+ od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.  

Celková plánovaná alokace: 850 000 000 Kč  


Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

OPŽP - výzva 40 Předcházení vzniku komunálních odpadů.pdf
OPŽP - výzva 41 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.pdf