• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŽP - NPŽP výzva č.6/2016 - Odpady, staré zátěže, environmentální rizika

V červnu 2016 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro prioritní oblast Odpady, staré zátěže, environmentální rizika. V rámci prioritní oblasti je podporováno odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat) sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie).  

Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 80% celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpory činí 20 mil. Kč.

V prvním kole se podávají pouze projektové náměty a není potřeba mít vypracovaný realizační projekt. Projektové náměty, které budou schváleny, postoupí do 2. kola výzvy v němž budou úspěšní žadatelé vyzváni k předložení žádostí.  

Termín podání projektových námětů od 1. června 2016 do 16. prosince 2016.

Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

NPŽP - Odpady, staré zátěže, environmentální rizika.pdf