• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

MŽP - NPŽP výzva č.8 - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

V červenci 2016 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí pro prioritní oblast Voda.V rámci prioritní oblasti je podporováno zajištění průzkumu,navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodouz podzemních  zdrojů  a tím zajištění dodávky  pitné  vody  v  odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. Podporována je realizace těchto opatření:

  • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody
  • Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů)
  • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné   vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.
Na Vaše projekty můžete získat dotaci až do výše 80% celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpora činí 3 mil. Kč.   Termín podání projektových námětů od 11. července 2016 do 30. června 2017

Více o komplexních službách společnosti TIZZI spol. s. r. o., naleznete na našich webových stránkách www.tizzi.cz.  

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při administraci žádosti o dotaci v předmětné výzvě, případně jiných dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

NPŽP - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.pdf