• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

ECDL - Představa a skutečnost - Měření digitálních dovedností v Evropě

Informatické společnosti Rakouska, Dánska, Finska, Německa a Švýcarska v nedávné době realizovaly studie týkající se stavu digitální gramotnosti obyvatel svých zemí.

Tyto studie se skládaly ze dvou klíčových částí - ze sebehodnocení úrovně digitálních dovedností samotnými účastníky studie a z praktického hodnocení digitálních dovedností účastníků pomocí ne?závislých testů.

Výsledky odhalily, že lidé mají sklony své vlastní schopnosti významně přeceňovat a že i v těchto zemích, jejichž úroveň je z pohledu digitální gramotnosti obyvatelstva zpravidla považována za vyšší, existují významné rozdíly mezi sebehodnocením a skutečností. Navíc byly zaznamenány velké nedostatky jak u mladých lidí, tak u zbytku populace.

Nedostatečná úroveň digitálních dovedností má také negativní dopad na rozvoj podnikání. Výsledky z Nizozemí, Řecka nebo Singapuru ukazují, že zaměstnanci ztrácejí podstatnou část svého pracovního času řešením problémů způsobených neznalostí práce na počítači. Značné úspory času a finančních prostředků proto může být dosaženo vhodně zvoleným vzděláváním včetně zpětné vazby v podobě ověření získaných znalostí a dovedností nezávislou autoritou.

Závěry:

  1. Lidé, kteří mají přístup k digitálním technologiím a internetu, nepracují dostatečně na rozvoji svých digitální dovedností, které potřebují nejen pro osobní, ale zejména pro profesní život. To se týká zejména mladých lidí, kteří internet využívají především za účelem zábavy. Kancelářské dovednosti jako je práce s textovými dokumenty, tabulkami, týmová spolupráce a sdílení dat a další oblasti digitální gramotnosti by měly být podporovány a rozvíjeny strukturovanými vzdělávacími a certifikačními programy.
  2. Sebehodnocení je velmi zavádějícím ukazatelem úrovně digitálních dovedností. Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že lidé mají tendenci přeceňovat své kompetence, praktické testy jsou jediným spolehlivým způsobem, jak prověřit jejich skutečné digitální dovednosti. Proto by výstupy jakékoliv studie či průzkumu založeného na vlastním hodnocení respondentů měly být brány s velkou rezervou. Navíc sebehodnotící nástroje či dotazníky by měly vždy vyžadovat doplnění oficiálním diplomem nebo certifikátem, jakožto jediným objektivním měřítkem dosažených znalostí a dovedností.
  3. Nedostatečné digitální dovednosti má i obyvatelstvo zemí, které jsou v oblasti používání digitálních technologií na vyšší úrovni (Rakousko, Dánsko, Finsko, Německo i Švýcarsko), což může zapříčinit významné ztráty evropským firmám i evropské ekonomice jako celku. Výzkumy ukazují, že cílené vzdělávání v oblasti digitálních technologií celkově zvyšuje výkonnost pracovní síly a držitelé IT certifikátů pracují efektivněji.
  4. Oblasti rozvoje digitálních dovedností je věnována velká pozornost a značné úsilí jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských zemí. Evropská komise se zaměřila na program New Skills Agenda for Europe. V členských zemích EU začalo programové období 2014 – 2020 Evropských strukturálních fondů a země vypracovaly své strategické dokumenty. Například v září 2014 zavedla Velká Británie nový plán vzdělávání v oblasti počítačové vědy, v červenci 2015 schválila vláda České republiky dokument Strategie digitální gramotnosti pro období 2015 – 2020. Pro další rozvoj je nezbytné zajistit, aby vzdělávání v oblasti IT bylo vyvážené a pokud možno standardizované napříč všemi státy evropské unie. 

Standardizované, mezinárodně uznávané vzdělávací a certifikační programy nezávislé na konkrétním produktu či výrobci, jakým je např. ECDL, umožňují cíleně investovat do vzdělávání a poskytují určitou záruku návratnosti investic do rozvoje vzdělávání, a to jak v rámci formálního vzdělávacího systému, tak i mimo něj. Koncept ECDL je modulární vzdělávací systém, který umožňuje vytvoření požadovaného znalostního a dovednostního profilu vzdělávané osoby dle jejích individuálních potřeb či aktuálních potřeb jeho zaměstnavatele.

Celou zprávu naleznete zde.