• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Místní agenda 21 - Vláda schválila 11.6.2016 Akční plán 2016-2018

Dne 11.4.2016 schválila Vláda ČR Akční plán 2016-2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR 2012 - 2020.

Cílem AP 2016 – 2018 je vhodnými aktivitami provázat úroveň národní a municipální, a vytvořit tak na místní úrovni optimální podmínky k udržitelnému rozvoji. Plnění opatření a financování aktivit a projektů v Akčním plánu bude probíhat průběžně prostřednictvím výzev z Národního programu Životní prostředí při Státním fondu životního prostředí, z fondů Evropské unie, Programu švýcarsko-české spolupráce, Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů a dalších souvisejících zahraničních zdrojů. Z hlediska státního rozpočtu bude Akční plán plněn v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých resortů.

MA21 je nástroj pro realizaci udržitelného rozvoje na místní úrovni - v municipalitách – cílovou skupinou „podpory“ jsou obce, města, mikroregiony a kraje.  Pro účely Koncepce je MA21 definována takto: „MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

Bližší informace k Akčnímu plánu jsou uvedeny zde.