• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Kauce a správní poplatek od 6.3.2015

Kauce - § 115

Navrhovatel je povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci, a to ve výši:

1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč.

V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč.

V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 pro doručení návrhu Úřadu.

Při výpočtu se kauce zaokrouhluje na celé Kč, a to:

  • do 0,50 Kč na celé jednotky dolů
  • při 0,50 Kč a výše na celé jednotky nahoru.

Číslo účtu orgánu dohledu pro složení kauce: 16010-24825621/0710 (ze zahraničí BIC (SWIFT): CNBACZPP, IBAN: CZ22 0710 0160 1000 2482 5621)

Účet je veden u pobočky ČNB v Brně. Jako variabilní symbol je vhodné použít IČ navrhovatele.

SPRÁVNÍ POPLATEK

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele není zpoplatňován podle zákona o správních poplatcích.